• Blog Stats

    • 2,650 hits
  • Advertisements

ບົດລາຍງານກອງປະຈຳປີຂອງ PPPD

ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ໄປຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມທຸລະກິດເຊິ່ງໃນເບື້ອງແມ່ນໄດ້ມີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງແຕ່ ລະກຸ່ມຂອງແຕ່ລະແຂວງມາໄວ້ເປັນບ່ອນອີງວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ກຳນົດບັນຫາຄືແນວໃດແລະໃນແຕ່ລະ ແຂວງແມ່ນມີບັນຫາຫຍັງແດ່ເຊິ່ງໄດ້ບັນຊີຂອງບັນຫາລະອຽດພ້ອມທັງບຸລິມະສິດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນກັນວ່າແຜນດຳເນີນງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານແຕ່ລະແຂວງມີຂ້າງລຸ່ມນີ້ເຊິ່ງທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ໄປສຶກສາໄດ້ :

ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນ

  1. ປີ 2007
  2. ປີ 2009
Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: