• Blog Stats

    • 2,624 hits

ເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ PPPD:

ປື້ມຄູ່ມືເປັນພາສາລາວ
ປື້ມຄູ່ມືເປັນພາສາອັງກິດ

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມນຳສະເໜີວຽກງານ PPPD

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ຫລວງພະບາງ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ

ບົດລາຍງານເຜີຍແຜ່ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຂວງຈຳປາສັກ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແຂວງຫລວງພະບາງ
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ຕາຕະລາງບັນຫາຂອງ LBF

ກຸ່ມພະລັງງານບໍ່ແຮ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: